HomeBrew에서 살펴본 PHP7 Extensions

brew search php70

HomeBrew에서 PHP7.0 관련 패키지를 보다가 각 패키지의 사용률이 궁금해졌습니다. 찾아보니 Bintray라는 사이트에서 전체 값인지 모르겠지만 brew 관련 패키지의 통계를 제공하는 것을 알 수 있었습니다.

https://bintray.com/homebrew/bottles-php

2016년 5월 18일 기준으로 41개가 등록되어있습니다. 순서대로 패키지 이름, 최신 업데이트 날짜, 최근 30일간 전체 다운로드 수입니다.

패키지 이름 최신 업데이트 다운로드 비고
amqp 2016.04.27 167  
apcu 2016.01.29 44  
apcu-bc 2016.01.29 92  
ast 2015.12.04 64  
blitz 2016.01.17 25  
ev 2015.12.07 40  
event 2016.05.08 48  
gearman - - bintary 목록에는 있지만 brew에는 없음
gmagick 2016.05.14 82  
gmp 2016.04.29 167  
hprose 2016.01.29 23  
imagick 2016.05.05 1086  
intl 2016.04.29 1590  
kafka - - bintray에서 제공 안함
libsodium 2016.01.16 48  
lz4 2016.05.11 27  
lzf 2015.11.27 31  
mailparse 2016.01.15 38  
mcrypt 2016.04.29 3060  
mecab 2015.12.31 23  
memcached - - bintray에서 제공 안함
mongodb 2016.04.08 549  
msgpack 2016.04.05 60  
mustache 2016.01.30 20  
oauth 2016.01.18 72  
opcache 2016.04.29 1193  
pcntl 2016.04.29 155  
pdo-dblib 2016.04.29 192  
pdo-pgsql 2016.04.29 556  
pspell 2016.04.29 39  
pthreads 2015.12.07 72  
rdkafka 2016.01.30 19  
redis - - bintray에서 제공 안함
snmp 2016.04.29 49  
ssh2 - - bintray에서 제공 안함
stats - - bintary 목록에는 있지만 brew에는 없음
swoole 2016.02.04 83  
tidy 2016.04.29 146  
timecop - - bintary 목록에는 있지만 brew에는 없음
uuid 2016.01.21 70  
v8js 2016.04.22 99  
xdebug 2016.03.07 1437  
xxtea 2016.02.03 25  
yaml - - bintray에서 제공 안함